Regulamin

Regulamin zakupów obowiązujący od 25.05.2018 r.

Chcesieuczyc.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie chcesieuczyc.pl, prowadzony przez Expose sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Skierniewickiej 10a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000389065, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 18 000,00 PLN oraz NIP: 527-265-74-61, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym [email protected]

1. Expose sp. z o.o. prowadzi sprzedaż drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie chcesieuczyc.pl.

2. Klienci mają możliwość korzystania z Chcesieuczyc.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Chcesieuczyc.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na Chcesieuczyc.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Expose sp. z o.o. dotyczącą Konta, w każdym czasie. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Expose sp. z o.o. jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w Chcesieuczyc.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Expose sp. z o.o., której przedmiotem są usługi świadczone przez Expose sp. z o.o., na warunkach określonych w Regulaminie.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Chcesieuczyc.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Chcesieuczyc.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. W celu dezaktywacji konta z portalu chcesieuczyc.pl należy wejść w menu w Konto -> Edytuj profil i kliknąć Dezaktywuj konto. Dezaktywowanie konta z portalu chcesieuczyc.pl nie jest tożsame z zakończeniem subskrypcji.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Chcesieuczyc.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

7. Zamówiony produkt dostępny jest bezpośrednio na stronie internetowej po zalogowaniu i dokonaniu odpowiedniej płatności.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Expose sp. z o.o. dotycząca zakupu danego produktu w Chcesieuczyc.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia.

9. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Chcesieuczyc.pl produkt nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Możliwe są następujące formy płatności:

ο Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Transferuj.pl – serwis internetowy, który jest prowadzony przez Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 4 798 500,00 zł, posiadającą REGON 300878437 oraz NIP 7773061579.

ο Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez Transferuj.pl. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji. Płatność za subskrypcję strony (odnawianą automatycznie co miesiąc, z możliwością rezygnacji w dowolnym czasie) obsługuje Braintree, oddział PayPal, Inc.

10. Aby zakończyć subskrypcję miesięczną (odnawianą automatycznie co miesiąc, z możliwością rezygnacji w dowolnym czasie) należy wejść w menu w Konto -> Płatności i kliknąć Zakończ.

11. Expose sp. z o.o. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

12. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres Expose sp. z o.o. podany w górnej części Regulaminu.

13. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Expose sp. z o.o. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Expose sp. z o.o. albo Expose sp. z o.o. nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

14. Expose sp. z o.o. rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Expose sp. z o.o. nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

15. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

16. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Chcesieuczyc.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu Chcesieuczyc.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

17. Podane przez Klientów dane osobowe Expose sp. z o.o. zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych Klienta są dostępne w Polityce Ochrony Prywatności, która jest integralną częścią regulaminu. Klient dokonujący zakupu w Chcesieuczyc.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w Chcesieuczyc.pl. Adres e-mail będzie przetwarzany przez Expose sp. z o.o. w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o Chcesieuczyc.pl.

18. Expose sp. z o.o. może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Chcesieuczyc.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Expose sp. z o.o., który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Chcesieuczyc.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

19. Klient przy pierwszym logowaniu w Chcesieuczyc.pl. licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Expose sp. z o.o.

20. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

21. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Expose sp. z o.o. w ramach Chcesieuczyc.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.